Praca

Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 ul. M. Hemara 8 w Warszawie zatrudni sekretarkę na zastępstwo. Praca na pełen etat, w godz. 8:00 -16:00.

Zakres obowiązków:

·       Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu

·       Obsługa przychodzących połączeń telefonicznych oraz poczty elektronicznej

·       Obsługa ewidencja poczty przychodzącej i wychodzącej

·       Ewidencja dokumentacji

·       Zapewnienie właściwego i terminowego przepływu dokumentów

·       Współpraca z firmami kurierskimi, zamawianie artykułów biurowych

·       Opracowywanie dokumentów sekretariatu

·       Bieżące monitorowanie i uzupełnianie zapasów artykułów biurowych

Wymagania pracodawcy

·       Zdolności organizacyjne pracy własnej (umiejętność planowania, ustalania priorytetów)

·       Doskonała znajomość Microsoft Word i Excel

·       Umiejętność odnajdywania się w różnych sytuacjach

·       Rzetelność oraz wysoka kultura osobista

·       Otwartość oraz komunikatywność

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prześlij CV na adres: p414@edu.um.warszawa.pl, w temacie wiadomości proszę podać “Aplikacja na stanowisko sekretarki”.

Prosimy o zawarcie w CV klauzury: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych przez Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 ul.M.Hemara 8 03-289 w Warszawie, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w związku z trwającym i kolejnymi procesami rekrutacyjnymi na stanowisko sekretarki. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Klauzura informacyjna, która informuje kandydata o podstawach i warunkach przetwarzania jego danych osobowych jest umieszczona pod adresem: http://przedszkole414.pl/praca/

 

 

Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 ul. M. Hemara 8 w Warszawie zatrudni dozorcę/robotnika.Praca na pół etatu na ul. Mochtyńską 92 w Warszawie.

Wymagania :

– umiejętności techniczne i remontowo-budowlane,

– dbanie o stan techniczny placówki,

– umiejętność obsługi urządzeń (kosiarka, piła spalinowa),

– sumienność i dokładność w wykonywanych obowiązkach,

– punktualność.

Zakres obowiązków:

– drobne prace remontowe na terenie przedszkola,

– obsługa maszyny czyszczącej,

– rozwożenie wody z magazynu do grup przedszkolnych,

– wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości wokół budynków oraz terenów zielonych (zimą odśnieżanie, sypanie solą chodników, koszenie trawy, przycinanie krzewów)

– wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prześlij CV na adres: p414@edu.um.warszawa.pl, w temacie wiadomości proszę podać “Aplikacja na stanowisko dozorcy”.

Prosimy o zawarcie w CV klauzury: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych przez Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 ul.M.Hemara 8 03-289 w Warszawie, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w związku z trwającym i kolejnymi procesami rekrutacyjnymi na stanowisko dozorcy. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Klauzura informacyjna, która informuje kandydata o podstawach i warunkach przetwarzania jego danych osobowych jest umieszczona pod adresem: http://przedszkole414.pl/praca/

 

Asystent Ucznia o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 ul. M. Hemara 8 w Warszawie zatrudni asystenta ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ASPE). Zatrudnienie w ramach przyznanego grantu na okres 10 miesięcy (od 1 września do 30 czerwca). Ukończenie cyklu szkoleń obligatoryjnych będzie stanowiło warunek dopuszczający do pracy w przedszkolu, brak pozytywnego wyniku testu końcowego będzie oznaczał brak możliwości rozpoczęcia pracy.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 • Posiadanie aktualnych badań Sanepid;
 • Dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych, silnie obciążających układ ruchowy;
 • Znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

Zakres obowiązków: Pomoc dziecku w codziennym funkcjonowaniu w przedszkolu i w trakcie wyjść poza przedszkole, w szczególności:

 • Wsparcie dziecka podczas zajęć w celu zwiększenia jego aktywności;
 • Podejmowanie działań zmierzających do usuwania barier i ograniczeń w bezpośrednim otoczeniu dziecka;
 • Pomoc w porozumiewaniu się i uczestnictwie w grupie;
 • Wsparcie w uzyskaniu jak największej samodzielności w przedszkolu;
 • Obserwacja i dokumentowanie postępów i trudności dziecka oraz przekazywanie zebranych informacjom nauczycielom przedszkola.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://asystentspe.pl/

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prześlij CV na adres: p414@edu.um.warszawa.pl, w temacie wiadomości proszę podać “Aplikacja na stanowisko ASPE”.

Prosimy o zawarcie w CV klauzury: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych przez Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 ul.M.Hemara 8 03-289 w Warszawie, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w związku z trwającym i kolejnymi procesami rekrutacyjnymi na stanowisko ASPE. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klauzura informacyjna, która informuje kandydata o podstawach i warunkach przetwarzania jego danych osobowych jest umieszczona pod adresem: http://przedszkole414.pl/praca/

 

 

KLAUZULE
Klauzula obowiązku informacyjnego przedstawiana osobom biorącym udział
w procesie rekrutacji na stanowisko nauczyciela.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414, ul.M.Hemara 8, 03-289 w Warszawie zwane dalej Administratorem lub Placówką. Może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

Paweł Domagała
tel.: 570 926 788
e-mail:kontakt@jamano.pl
adres: Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 ul. M. Hemara 8, 03-289 Warszawa

 • Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela oraz w przepisach wykonawczych do ustawy Karta Nauczyciela określające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk nauczycieli w poszczególnych typach szkół i placówek. Oznacza to, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, także na potrzebę realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa, ponieważ przepisy regulują katalog kwalifikacji osoby ubiegającej się na konkretne stanowisko. Informujemy, że w przypadku zgody, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie tę zgodę wycofać, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, ale zakres tych danych determinowany jest przez ww. przepisy prawa. Niepodanie danych osobowych, potwierdzających Pana/Pani kompetencje będzie prowadzić do odrzucenia Pana/Pani aplikacji.
 • Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie
  na podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/Panią, chyba,  że Administrator usunie Pani/Pana dane osobowe wcześniej, o ile uznał, że doszło do spełnienia celu przetwarzania danych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych
  na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 • Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Klauzula informacyjna w przypadku kandydata na stanowisko pracy inne niż nauczyciel.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi ul. M.Hemara 8, 03-289 w Warszawie. Może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

Paweł Domagała
tel.: 570 926 788
e-mail:kontakt@jamano.pl
adres: Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 ul. M. Hemara 8, 03-289 Warszawa

 • Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
  jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. zgoda.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie Pana/Pani aplikacji na stanowisko pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo w każdej chwili wycofać wyrażoną przez siebie zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie
  na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych. Mogą to być dostawcy systemów informatycznych za pośrednictwem których Administrator przetwarza dane osobowe.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do czasu wycofania przez
  Pana/ Panią zgody. Administrator może jednak wcześniej usunąć Pani/Pana dane osobowe o ile uzna, że doszło do zrealizowania celu przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 • Jeżeli uważa Pan/pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa).