Praca

Nauczyciel po pedagogice specjalnej do oddziału specjalnego

Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 w Warszawie zatrudni nauczyciela wychowawcę do pracy w oddziale specjalnym na ul. Mochtyńskiej 92 od września 2023 r.

Praca w wymiarze 18h – etat, zatrudnienie zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Wymagania:

·         wykształcenie kierunkowe: pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzm,

·         dodatkowym atutem będzie ukończona pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,

 • odpowiedzialność,
 • zaangażowanie,
 • chęć rozwoju.

Oferujemy:

·         zatrudnienie na pełny etat z możliwością awansu zawodowego,

·         pracę w przyjaznym zespole,

·         dodatki do wynagrodzenia (wysługa lat, dodatek za wychowawstwo, motywacyjny, dodatek specjalny w wysokości 20% – 30% w zależności od niepełnosprawności dzieci).

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o przesyłanie CV na adres: p414@eduwarszawa.pl, w temacie wiadomości proszę podać “Aplikacja na stanowisko nauczyciela”.

Prosimy o zawarcie w CV klauzury: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych przez Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 ul. M. Hemara 8 03-289 w Warszawie, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w związku z trwającym procesem rekrutacyjnym na stanowisko nauczyciela. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klauzura informacyjna, która informuje kandydata o podstawach i warunkach przetwarzania jego danych osobowych jest umieszczona pod adresem: http://przedszkole414.pl/?page_id=1276

 

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 na Białołęce zatrudni nauczyciela współorganizującego do dziecka z niepełnosprawnością. Praca na cały etat 20/20.

Praca na pełen etat (od poniedziałku do piątku), zatrudnienie zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Wymagania dla nauczyciela wspomagającego:

wykształcenie wyższe (pedagog specjalny),

pożądana umiejętność pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zakres obowiązków: wsparcie ucznia w bieżącej pracy podczas zajęć edukacyjnych adekwatnie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, praca z dziećmi w grupie, realizacja zajęć dydaktycznych.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prześlij CV na adres: p414@edu.um.warszawa.pl, w temacie wiadomości proszę podać “Aplikacja na stanowisko nauczyciela wspomagającego”. Prosimy o zawarcie w CV klauzury: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych przez Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 ul.M.Hemara 8 03-289 w Warszawie, zawartych w złaożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w związku z trwającym procesem rekrutacyjnym na stanowisko nauczyciela wspomagającego. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klauzura informacyjna, która informuje kandydata o podstawach i warunkach przetwarzania jego danych osobowych jest umieszczona pod adresem: http://przedszkole414.pl/?page_id=1276

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 ul. M. Hemara 8 w Warszawie zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego. Praca na pełen etat, umowa na zastępstwo.

Wymagania:
– ukończone studia pedagogiczne (wychowanie przedszkolne),
– mile widziane doświadczenie,
– empatia,
– obowiązkowość,
– chęć pracy w stabilnych warunkach przez dłuższy czas.
Zakres obowiązków: praca z dziećmi w grupie, realizacja zajęć dydaktycznych.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prześlij CV na adres: p414@eduwarszawa.pl, w temacie wiadomości proszę podać “Aplikacja na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego”.

Prosimy o zawarcie w CV klauzury: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych przez Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 ul.M.Hemara 8 03-289 w Warszawie, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w związku z trwającym i kolejnymi procesami rekrutacyjnymi na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Klauzura informacyjna, która informuje kandydata o podstawach i warunkach przetwarzania jego danych osobowych jest umieszczona pod adresem: http://przedszkole414.pl/praca/

 

 

KLAUZULE

Klauzula obowiązku informacyjnego przedstawiana osobom biorącym udział
w procesie rekrutacji na stanowisko nauczyciela.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414, ul.M.Hemara 8, 03-289 w Warszawie zwane dalej Administratorem lub Placówką. Może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

Anna Żebrowska-Kaczyńska

tel.: (22) 51 03 620 wew. 233

e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl

adres: Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 ul. M. Hemara 8, 03-289 Warszawa

 • Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela oraz w przepisach wykonawczych do ustawy Karta Nauczyciela określające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk nauczycieli w poszczególnych typach szkół i placówek. Oznacza to, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, także na potrzebę realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa, ponieważ przepisy regulują katalog kwalifikacji osoby ubiegającej się na konkretne stanowisko. Informujemy, że w przypadku zgody, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie tę zgodę wycofać, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, ale zakres tych danych determinowany jest przez ww. przepisy prawa. Niepodanie danych osobowych, potwierdzających Pana/Pani kompetencje będzie prowadzić do odrzucenia Pana/Pani aplikacji.
 • Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie
  na podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/Panią, chyba,  że Administrator usunie Pani/Pana dane osobowe wcześniej, o ile uznał, że doszło do spełnienia celu przetwarzania danych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych
  na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 • Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Klauzula informacyjna w przypadku kandydata na stanowisko pracy inne niż nauczyciel.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi ul. M.Hemara 8, 03-289 w Warszawie. Może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

Paweł Domagała
tel.: 570 926 788
e-mail:kontakt@jamano.pl
adres: Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 ul. M. Hemara 8, 03-289 Warszawa

 • Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
  jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. zgoda.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie Pana/Pani aplikacji na stanowisko pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo w każdej chwili wycofać wyrażoną przez siebie zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie
  na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych. Mogą to być dostawcy systemów informatycznych za pośrednictwem których Administrator przetwarza dane osobowe.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do czasu wycofania przez
  Pana/ Panią zgody. Administrator może jednak wcześniej usunąć Pani/Pana dane osobowe o ile uzna, że doszło do zrealizowania celu przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 • Jeżeli uważa Pan/pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa).