O Nas

Dyrektor

Monika Drojewska

Wice-Dyrektor

Bożena Łapińska
Paulina Waszczuk

Kierownik Gospodarczy

Agnieszka Wierzba

Kancelista

Magdalena Zgórzak

Sekretarka

Monika Olszewska

Kierownik kuchni

Małgorzata Kostro

Intendent

Magdalena Kołodziejek

 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PLASTUSIOWEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 414 W WARSZAWIE  NA LATA 2014-2019 (wyciąg)

Edukacja jest sferą życia publicznego, która mniej lub bardziej angażuje większość obywateli kraju: rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników administracji państwowej i samorządowej – osoby, które – formalnie z tą dziedziną życia nie muszą być związane – jednak zdają sobie sprawę, że – „takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”.[1] Dlatego też  Dyrektor Przedszkola powinien być Liderem Edukacji. Liderem,  który w środowisku lokalnym potrafi wyjść poza pewne schematy i zachęcić do aktywnych działań wszystkich tych, dla których przyszłość polskiego systemu oświaty nie jest rzeczą obojętną.

Dlatego też, koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola akcentuje potrzebę budowania dobrych, partnerskich relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy co w efekcie wpływa pozytywnie na proces doskonalenia, wydobywania i wzmacniania tego, co w ludziach najlepsze a w efekcie przynosi korzyści placówce i jej wychowankom. Zwraca uwagę na aspekt dziecka w przedszkolu, tak aby nasi wychowankowie myśleli o naszej placówce: „moje przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na mnie, na moje szczęśliwe dzieciństwo i na mój wszechstronny rozwój”.

Nasze Przedszkole, to miejsce, w którym dzieciom jest dobrze. W którym lubią przebywać, dobrze się czują. Dużo się śmieją, mało płaczą. Rozwijają się, rozkwitają…

Nasze przedszkole:

  • wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień,
  • buduje system wartości tak, aby dzieci orientowały się co jest dobre a co złe,
  • kształtuje odporność emocjonalna niezbędną do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
  • rozwija umiejętności społeczne, niezbędne w poprawnych relacjach z rówieśnikami i dorosłymi,
  • troszczy się o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci,
  • buduje wiedzę o otaczającym świecie,
  • wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijało umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, sztukę, małe formy teatralne,
  • kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej i postawy patriotycznej.
[1] Sławomir Leśniewski, Jan Zamoyski. Hetman i polityk, Bellona, Warszawa 2008, s. 147