Gr. IX Koale

Co porabiają Koale w styczniu?

TYDZIEŃ I: ”Płynie czas”

-kształtowanie poczucia szacunku wobec ludzi starszych;

-poznanie tradycji związanych z mijającym rokiem;

-kształtowanie umiejętności wykonywania ćwiczeń gimnastycznych zgodnie z instrukcją;

-utrwalenie nazw pór roku;

– kształtowanie słuchu fonematycznego, czytanie globalne wyrazów;

-uwrażliwienie na sztukę w trakcie wykonywania zadań plastycznych;

-zapoznanie z literą „Z”;

-rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 7 w sytuacjach życiowych;

-operowanie pojęciami – nazwami miesięcy;

-kształtowanie poczucia upływającego czasu;

-utrwalenia nazw dni tygodnia;

utrwalenie wiadomości i umiejętności dotyczących upływu czasu i sposobu jego pomiaru;

– utrwalanie wiadomości dotyczących następstw lat, pór roku, miesięcy, dni tygodnia, pór dnia.

TYDZIEŃ II: „Sport to zdrowie”

-operowanie nowymi pojęciami dotyczącymi dyscyplin sportowych;

-utrwalenie umiejętności łączenia w pary;

-czytanie globalne wyrazu nos, wprowadzenie głoski „N”;

-ćwiczenia grafomotoryczne- rozwijanie percepcji

wzrokowo-słuchowo-ruchowej;

-rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej oraz

umiejętności zdrowej rywalizacji;

-kształtowanie właściwych postaw dotyczących bezpieczeństwa;

-ćwiczenia w rozwijaniu małej motoryki;

-poznawanie świata wieloma zmysłami;

-rozwijanie umiejętności liczenia w sytuacjach życiowych.

TYDZIEŃ III: „Młodsi i starsi”

-kształtowanie poczucia szacunku w stosunku do osób starszych;

-operowanie pojęciami: najpierw, potem, na początku, na koniec;

-czytanie globalne wyrazu but, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów; wprowadzenie głoski „B”;

-kształtowanie pojęcia liczby;

-poznawanie zjawisk przyrodniczych (fizycznych), obserwowanie i omawianie ich;

-wyrażanie radości z możliwości robienia niespodzianek dla najbliższych;

-nabywanie umiejętności planowania pracy oraz przedstawiania jej efektów. 

TYDZIEŃ IV: „Dbam o zdrowie”

-poznawanie symboli igrzysk olimpijskich;

-rozwijanie sprawności fizycznej w trakcie zabaw i ćwiczeń;

-kształtowanie pożądanych cech charakteru do uprawiania sportu;

-poznanie głoski  „S”, czytanie globalne wyrazu ser;

-poznawanie procesu powstawania kazeiny (ścinanie białka, wytrącanie tłuszczu);

-poznawanie symboli na metkach ubrań;

-doskonalenie umiejętności klasyfikowania i definiowania;

-poszerzanie wiedzy o rodzajach sportowego obuwia i amortyzowaniu uderzeń poprzez stosowanie różnych materiałów;

-kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i poznawanie zasad zdrowego stylu życia;

-rozumienie racjonalnego sposobu odżywiania się i zdrowego stylu życia;

-poznajemy cyfrę 6;

-rozwijanie umiejętności rozróżniania zdrowych i niezdrowych produktów żywnościowych.

Font Resize