Gr. VII Pandy

Co porabiają Pandy w kwietniu?

  1. Niby tacy sami, a jednak inni
  2. Praca rolnika
  3. Dbamy o naszą planetę
  4. Tajemnice książek
  • poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, Internetu;
  • poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości;
  • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.;
  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; przypomnienie cyklu rozwoju roślin;
  • utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych; kształtowanie umiejętności arytmetycznych;
  • rozwijanie zainteresowań technicznych; kształcenie umiejętności matematycznych, segregowania, rozdzielania symboli graficznych według przyjętego kryterium;
  • utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych; kształcenie zdolności poznawczych przez tworzenie i odtwarzanie rytmów wyrazowo-obrazkowych;
  • wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny; wprowadzenie litery Z, z na przykładzie wyrazu zegar;
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety; doskonalenie percepcji wzrokowej przez wyszukiwanie różnic między obrazkami; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
  • utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas klasyfikowania przedmiotów według określonych cech;
  • rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych; zapoznanie
   z odnawialnymi źródłami energii;
  • zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów; rozwijanie umiejętności arytmetycznych;
  • kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wypowiadanie się na forum grupy; wprowadzenie litery F, f;
  • rozwijanie kompetencji poznawczych i myślenia logicznego przez ukazanie procesu powstawania papieru; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas zapisywania prostych działań arytmetycznych;
  • wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
  • rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet
   i banknotów; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
  • kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego poprzez rozpoznawanie cyfr i liczb; ukazanie różnic i podobieństw między biblioteką
   i księgarnią.

 

 

 

 

Font Resize