Gr. XI Rysie

Co porabiają Rysie w kwietniu?

 

TYDZIEŃ I: „TAJEMNICE ŚWIATA”

 • kształtowanie wartości, jaką jest dążenie do wiedzy;
 • poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków;
 • rozwijanie słownika czynnego;
 • zachęcanie do zdobywania wiedzy;
 • kształtowanie właściwej postawy ciała;
 • utrwalenie nazw środków lokomocji;
 • rozwijanie logicznego myślenia;
 • rozwijanie słuchu fonemowego;
 • ćwiczenie sprawności manualnej;
 • wprowadzenie litery “W, w”;
 • wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych;
 • kształtowanie kompetencji cyfrowych;
 • nabywanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 7;
 • rozwijanie umiejętności porównywania wielkości;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania wysokości melodii;
 • utrwalenie znajomości numerów alarmowych;

TYDZIEŃ II: „MALI ODKRYWCY”

 • wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach ruchowych;
 • operowanie pojęciami: kosmos, planety, gwiazdy, Słońce, astronom, luneta, teleskop;
 • poznawanie świata różnymi zmysłami;
 • rozwijanie słownika czynnego;
 • kształtowanie właściwej postawy ciała;
 • rozwijanie słuchu fonemowego; wprowadzenie litery „P, p”;
 • czytanie globalne wyrazu parasol;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 7;
 • ćwiczenie orientacji przestrzennej;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności skoku i przeskoku obunóż;
 • rozwijanie logicznego myślenia i percepcji wzrokowej;
 • rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia;
 • rozwiązywanie przez dzieci zagadek słownych.

TYDZIEŃ III: „KSIĄŻKA MÓJ PRZYJACIEL”

 • kształtowanie szacunku do książek;
 • rozumienie roli książki w życiu codziennym;
 • poznanie różnych rodzajów książek;
 • rozwijanie słownika czynnego;
 • kształtowanie właściwej postawy ciała; ćwiczenia przeciwko płaskostopiu;
 • poznanie świata różnymi zmysłami;
 • rozwijanie pamięci słuchowej i logicznego myślenia;
 • poznawanie roli książki w życiu codziennym;
 • rozwijanie motoryki małej;
 • przewidywanie następstw wydarzeń;
 • poznanie pojęć: autor, ilustrator, drukarz, księgarnia, biblioteka, czytelnik;
 • kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym;
 • wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-ruchowych oraz plastycznych;
 • poznanie pojęcia: orkiestra, dyrygent;
 • nazywanie podstawowych instrumentów muzycznych;
 • nauka pracy zgodnie z instrukcją;
 • utrwalenie pojęć związanych z instrumentami muzycznymi;
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej roli, rodzajów i znaczenia książek;

 TYDZIEŃ IV: „DBAMY O NASZĄ PLANETĘ”

 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
 • pobudzanie odpowiedzialności za środowisko;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
 • rozwijanie słownika czynnego;
 • rozwijanie umiejętności przewidywania następstw;
 • doskonalenie umiejętności segregacji śmieci;
 • wprowadzenie pojęcia recyklingu;
 • kształtowanie właściwej postawy ciała;
 • rozwijanie wielu grup mięśniowych;
 • ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej;
 • rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, poczucia  odpowiedzialności oraz troski o czystość otoczenia;
 • doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z prostych doświadczeń;
 • wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska;
 • doskonalenie rozumienia pojęć matematycznych dotyczących objętości;
Font Resize