Gr. XI Rysie

Co porabiają Rysie w styczniu?

TYDZIEŃ I:  „Sport to zdrowie”

 • Kształtowanie świadomości, że sprawność fizyczna jest podstawą zdrowia w życiu człowieka;
 • rozwijanie słownika czynnego;
 • poszerzanie wiadomości dotyczących dyscyplin sportowych;
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej oraz zdrowej rywalizacji;
 • poznanie litery N,n;
 • utrwalenie umiejętności łączenia w pary;
 • utrwalenie poznanych liter;
 • kształtowanie słuchu fonematycznego, czytanie globalne wyrazu nos;
 • zachęcanie do dzielenia się z innymi swoją wiedzą i spostrzeżeniami;
 • kształtowanie umiejętności przeliczania w sytuacjach życiowych;
 • zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemu;
 • rozwijanie małej motoryki;
 • rozwijanie percepcji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 • kształtowanie właściwych postaw dotyczących bezpieczeństwa;
 • kształtowanie właściwej postawy ciała;

TYDZIEŃ II:  „Co można robić zimą?”

 • Rozwijanie percepcji wzrokowej- słuchowej;
 • rozwijanie umiejętności nazywania emocji;
 • poszerzenie wiedzy na temat obszarów polarnych;
 • doskonalenie kompetencji matematycznych- laterializacja, kodowanie;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń;
 • doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków;
 • doskonalenie umiejętności przewidywania;
 • rozwijanie motoryki dużej i małej;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw;
 • utrwalenie poznanych cyfr;
 • doskonalenie kompetencji matematycznych;
 • doskonalenie ekspresji twórczej;
 • rozwijanie zdolności manualnych;
 • rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu; wdrażanie do  dbałości o higienę, ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu);
 • przebywanie na świeżym powietrzu;
 • uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

TYDZIEŃ III: „Młodsi i starsi”

 • Kształtowanie poczucia szacunku oraz opiekuńczości w stosunku do osób starszych;
 • rozwijanie słownika czynnego;
 • operowanie pojęciami: najpierw, potem, na początku, na koniec;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny oraz zachęcanie do pomocy osobom starszym;
 • kształtowanie słuchu fonematycznego;
 • rozwijanie słownika czynnego dzieci do samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • kształtowanie pojęcia liczby;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w sytuacjach życiowych;
 • zachęcanie do samodzielności;
 • nabywanie umiejętności współdziałania, wyrażanie radości z osiągniętych efektów;
 • wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach twórczych;
 • rozwijanie sprawności ogólnej;
 • kształtowanie właściwej postawy ciała;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej;
 • zachęcanie do samodzielności i poszukiwań w rozwiązywaniu problemów.

TYDZIEŃ IV: „Dbam o zdrowie”

 • Realizacja programów edukacyjnych: „Uważne jedzenie” i „Przez śmiech po zdrowie- pokonaj wirusa”;
 • Poznanie symboli igrzysk olimpijskich;
 • rozwijanie sprawności fizycznej w trakcie zabaw i ćwiczeń;
 • poznanie głoski „s”;
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej wyrazów;
 • rozwijanie zainteresowań różnymi dyscyplinami sportowymi;
 • poznawanie symboli na metkach ubrań;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania i definiowania;
 • poszerzanie wiedzy o rodzajach sportowego obuwia i amortyzowania uderzeń poprzez stosowanie różnych materiałów;
 • zapoznanie ze światem mikroorganizmów oraz ich wpływem na zdrowie; wdrażanie do stosowania profilaktyki;
 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych- poznanie zasad zdrowego stylu życia;
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania zdrowych i niezdrowych produktów żywnościowych.
Font Resize